Әдіс.нұсқау СӨЖ/Мет.реком.СРО/Met.recom.IWS

Білім алушылардың өзіндік жұмысын орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар/методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы обучающихся/methodological recommendations for the implementation of independent work of students